ໝວດໝູ່ສິນຄ້າ

ການບໍລິການ

ບໍລິການຮັບທີ່ຮ້ານໃນ 2 ຊົ່ວໂມງ

  ສັ່ງຊື້ອອນລາຍ ຮັບສິນທີ່ຮ້ານໄດ້ພາຍໃນ 2 ຊົ່ວໂມງ
  - ມີສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍໄວ້ໃຫ້ບໍລິການສຳລັບບໍລິການນີ້
  - ພຽງແຕ່ກົດສັ່ງໃນເວັບໄຊ້ ແລ້ວມາຮັບທີ່ຮ້ານ
  - ຕັດຄວາມກັງວົນວ່າສິນຄ້າຈະໝົດກ່ອນ
  - ເມື່ອສັ່ງຊື້ສຳເລັດຈະມີຝ່າຍບໍລິການຕິດຕໍ່ຫາເພື່ອຢືນຢັນວ່າສາມາດມາຮັບສິນຄ້າພາຍໃນ 2 ຊົ່ວໂມງ
  - ຖ້າສັ່ງຊື້ນອກໂມງການ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຢືນຢັນ ແລະ ໄດ້ຮັບສິນຄ້າໃນມື້ຖັດໄປ
  - ຖ້າທ່ານເລືອກຊຳລະເງິນ ເປັນເງິນໂອນ ໂອດ່ຽນມໍ ຈະເກັບສິນຄ້າໄວ້ໃຫ້ທ່ານ 20 ມື້, ຖ້າເລືອກຊຳລະໜ້າຮ້ານ ໂອດ່ຽນມໍຈະເກັບສິນຄ້າໄວ້ໃຫ້ 7 ມື້ ຫຼັງຈາກສັ່ງຊື້ສຳເລັດ

ບໍລິການສົ່ງຟຣີ

  ເລືອກຊື້ແລະຈັດສົ່ງຟຣີ
  - ຈະເຄື່ອງນ້ອຍ ຫຼື ເຄື່ອງໃຫຍ່ ເຮົາມີບໍລິການຈັດສົ່ງໃຫ້
  - ເມື່ອຊື້ຄົບ 499,000 ກີບຂຶ້ນໄປໃນ 1 ບິນ ເຮົາຈັດສົ່ງຟຣີ ໃນໄລຍະທາງລັດສະໝີ 15 ກີໂລແມັດ
  - ຈະມີຝ່າຍບໍລິການຕິດຕໍ່ຫາເພື່ອນັດມື້ ແລະ ເວລາທີ່ລູກຄ້າສະດວກຮັບສິນຄ້າ

ບໍລິການຕິດຕັ້ງຟຣີ

  ຕິດຕັ້ງຟຣີ ໂດຍຊ່າງທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ
  - ມີບໍລິການຕິດຕັ້ງຟຣີກັບສິນຄ້າໃດທີ່ມີບໍລິການຕິດຕັ້ງ
  - ສຳລັບຕິດຕັ້ງຟຣີຈະມີປ້າຍກຳກັບໃນສິນຄ້ານັ້ນໆ
  - ຕິດຕັ້ງໂດຍຊ່າງທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ
  - ສາມາດເລືອກມື້ ແລະ ເວລາຕິດຕັ້ງໄດ້ຕາມຄວາມສະດວກ

ບໍລິການດ້ານການຊຳລະເງິນ

  ຈ່າຍສະດວກປອດໄພ ສາມາດເລືອກຊຳລະໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ
  - ເລືອກຊື້ງ່າຍຊຳລະໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ແລະ ປອດໄພ 100%0
  - ຂໍ້ມູນການຊຳລະເງິນຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍ ແລະ ຖືກບັນທຶກໄວ້ແນ່ນອນ
  - ຈະຊຳລະອອນລາຍ ຫຼື ຈະຈ່າຍໜ້າຮ້ານ ສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມຕ້ອງການ

ບໍລິການດ້ານຜະລິດຕະພັນ

  ສິນຄ້າທຸກລຸ້ນ ທຸກປະເພດ ທຸກແບຣນຂອງແທ້ 100%
  - ເຊື້ອໃຈໄດ້ເລີຍສິນຄ້າທຸກລຸ້ນມີຮັບປະກັນຈາກສູນ 100%
  - ຖ້າສິນຄ້າມີຕຳໜິຈາກໂຮງງານ ໂອດ່ຽນມໍຈະປ່ຽນສິນຄ້າ ຫຼື ສົ່ງເງິນຄືນທັນທີ

ບໍລິການປ່ຽນຄືນສິນຄ້າ

  ປ່ຽນຄືນງ່າຍບໍ່ວ່າຈະປ່ຽນທີ່ໜ້າຮ້ານ ຫຼື ປ່ຽນທີ່ບ້ານ
  - ສະດວກສະບາຍດ້ວຍການປ່ຽນຄືນສິນຄ້າທີ່ໜ້າຮ້ານ
  - ຕັດປັນຫາຫາກສິນຄ້າຂອງທ່ານເປັນສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ເຮົາບໍລິການປ່ຽນຄືນສິນຄ້າໃຫ້ທ່ານເຖິງບ້ານຟຣີ
  - ສາມາດປ່ຽນຄືນສິນຄ້າໄດ້ງ່າຍ ຖ້າສິນຄ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາບເດີມ ແລະ ບໍ່ຖືກໃຊ້ງານມາກ່ອນ
  - ສາມາດປ່ຽນຄືນສິນຄ້າໄດ້ພາຍໃນ 7 ມື້ຫຼັງຈາກມື້ທີ່ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ

ບໍລິການຮັບທີ່ຮ້ານໃນ 2 ຊົ່ວໂມງ

  ສັ່ງຊື້ອອນລາຍ ຮັບສິນທີ່ຮ້ານໄດ້ພາຍໃນ 2 ຊົ່ວໂມງ
  - ມີສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍໄວ້ໃຫ້ບໍລິການສຳລັບບໍລິການນີ້
  - ພຽງແຕ່ກົດສັ່ງໃນເວັບໄຊ້ ແລ້ວມາຮັບທີ່ຮ້ານ
  - ຕັດຄວາມກັງວົນວ່າສິນຄ້າຈະໝົດກ່ອນ
  - ເມື່ອສັ່ງຊື້ສຳເລັດຈະມີຝ່າຍບໍລິການຕິດຕໍ່ຫາເພື່ອຢືນຢັນວ່າສາມາດມາຮັບສິນຄ້າພາຍໃນ 2 ຊົ່ວໂມງ
  - ຖ້າສັ່ງຊື້ນອກໂມງການ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຢືນຢັນ ແລະ ໄດ້ຮັບສິນຄ້າໃນມື້ຖັດໄປ
  - ຖ້າທ່ານເລືອກຊຳລະເງິນ ເປັນເງິນໂອນ ໂອດ່ຽນມໍ ຈະເກັບສິນຄ້າໄວ້ໃຫ້ທ່ານ 20 ມື້, ຖ້າເລືອກຊຳລະໜ້າຮ້ານ ໂອດ່ຽນມໍຈະເກັບສິນຄ້າໄວ້ໃຫ້ 7 ມື້ ຫຼັງຈາກສັ່ງຊື້ສຳເລັດ

ບໍລິການສົ່ງຟຣີ

  ເລືອກຊື້ແລະຈັດສົ່ງຟຣີ
  - ຈະເຄື່ອງນ້ອຍ ຫຼື ເຄື່ອງໃຫຍ່ ເຮົາມີບໍລິການຈັດສົ່ງໃຫ້
  - ເມື່ອຊື້ຄົບ 499,000 ກີບຂຶ້ນໄປໃນ 1 ບິນ ເຮົາຈັດສົ່ງຟຣີ ໃນໄລຍະທາງລັດສະໝີ 15 ກີໂລແມັດ
  - ຈະມີຝ່າຍບໍລິການຕິດຕໍ່ຫາເພື່ອນັດມື້ ແລະ ເວລາທີ່ລູກຄ້າສະດວກຮັບສິນຄ້າ

ບໍລິການຕິດຕັ້ງຟຣີ

  ຕິດຕັ້ງຟຣີ ໂດຍຊ່າງທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ
  - ມີບໍລິການຕິດຕັ້ງຟຣີກັບສິນຄ້າໃດທີ່ມີບໍລິການຕິດຕັ້ງ
  - ສຳລັບຕິດຕັ້ງຟຣີຈະມີປ້າຍກຳກັບໃນສິນຄ້ານັ້ນໆ
  - ຕິດຕັ້ງໂດຍຊ່າງທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ
  - ສາມາດເລືອກມື້ ແລະ ເວລາຕິດຕັ້ງໄດ້ຕາມຄວາມສະດວກ

ບໍລິການດ້ານການຊຳລະເງິນ

  ຈ່າຍສະດວກປອດໄພ ສາມາດເລືອກຊຳລະໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ
  - ເລືອກຊື້ງ່າຍຊຳລະໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ແລະ ປອດໄພ 100%0
  - ຂໍ້ມູນການຊຳລະເງິນຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍ ແລະ ຖືກບັນທຶກໄວ້ແນ່ນອນ
  - ຈະຊຳລະອອນລາຍ ຫຼື ຈະຈ່າຍໜ້າຮ້ານ ສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມຕ້ອງການ

ບໍລິການດ້ານຜະລິດຕະພັນ

  ສິນຄ້າທຸກລຸ້ນ ທຸກປະເພດ ທຸກແບຣນຂອງແທ້ 100%
  - ເຊື້ອໃຈໄດ້ເລີຍສິນຄ້າທຸກລຸ້ນມີຮັບປະກັນຈາກສູນ 100%
  - ຖ້າສິນຄ້າມີຕຳໜິຈາກໂຮງງານ ໂອດ່ຽນມໍຈະປ່ຽນສິນຄ້າ ຫຼື ສົ່ງເງິນຄືນທັນທີ

ບໍລິການປ່ຽນຄືນສິນຄ້າ

  ປ່ຽນຄືນງ່າຍບໍ່ວ່າຈະປ່ຽນທີ່ໜ້າຮ້ານ ຫຼື ປ່ຽນທີ່ບ້ານ
  - ສະດວກສະບາຍດ້ວຍການປ່ຽນຄືນສິນຄ້າທີ່ໜ້າຮ້ານ
  - ຕັດປັນຫາຫາກສິນຄ້າຂອງທ່ານເປັນສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ເຮົາບໍລິການປ່ຽນຄືນສິນຄ້າໃຫ້ທ່ານເຖິງບ້ານຟຣີ
  - ສາມາດປ່ຽນຄືນສິນຄ້າໄດ້ງ່າຍ ຖ້າສິນຄ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາບເດີມ ແລະ ບໍ່ຖືກໃຊ້ງານມາກ່ອນ
  - ສາມາດປ່ຽນຄືນສິນຄ້າໄດ້ພາຍໃນ 7 ມື້ຫຼັງຈາກມື້ທີ່ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີມເຕີມໃດ້ທີ່

ໂທ (020) 59929992

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ

ການບໍລິການ

ຕິດຕາມການສັ່ງຊື້

ແຈ້ງສ້ອມ ແລະ ຕິດຕາມງານສ້ອມ

ບໍລິການຕິດຕັ້ງ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ