ໝວດໝູ່ສິນຄ້າ

ນະໂຍບາຍ

ນະໂຍບາຍການປ່ຽນ ແລະ ສົ່ງເຄຣມສິນຄ້າ

  - ລູກຄ້າຕ້ອງກວດເບິ່ງສິນຄ້າ ແລະປະຕິເສດການຮັບສິນຄ້າທັນທີ ຫາກພົບປັນເຊັ່ນ: ຜິດລຸ່ນ, ຜິດສີ, ຈຳນວນບໍ່ຄົບ ຫຼືມີຈຸດຕຳໜິທີ່ບໍ່ພໍໃຈເປັນຕົ້ນ.
  - ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງປັນຫາ ການເຄຣມ – ສົ່ງຄືນສິນຄ້າທຸກກໍລະນີທີຝ່າຍ Odienmall Call Center ກ່ອນທຸກຄັ້ງ.
  - ສິນຄ້າທີ່ມີປັນຈາກຕົວຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການຕິດຕັ້ງໂດຍທີມງານ Odienmall ໃຫ້ແຈ້ງປ່ຽນ/ສົ່ງຄືນໄດ້ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດພິສູດກ່ອນທຸກກໍລະນີ.
  - Odienmall.com ຈະຕິດຕໍ່ແຈ້ງຜົນການພິຈາລະນາ ຖ້າຫາກບໍ່ຜິດເງື່ອນໄຂ ແລະມີສິນຄ້າພ້ອມປ່ຽນ ພວກເຮົາຈະກະກຽມສິນຄ້າ ແລະນັດເວລາສົ່ງສິນຄ້າໃໝ່ໃຫ້ທັນທີ.
  - ບໍ່ຮັບປ່ຽນ – ສົ່ງຄືນ ກໍລະນີສິນຄ້າທີ່ໃຊ້ງານແລ້ວ ຫຼືກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການປ່ຽນໂດຍບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກສາເຫດຈາກປັນຫາຜະລິດຕະພັນ.

ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກ ແລະ ການສົ່ງຄືນສິນຄ້າ

  ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບສິນຄ້າແລ້ວ ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາການຮັບຄືນສິນຄ້າຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ ທັງນີ້ຄຳພິຈາລະນາຂອງ Odienmall ຖືວ່າເປັນທີ່ສິ້ນສຸດ ລູກຄ້າມີສິດຍົກການຊື້ – ຂາຍໂດຍມີໜັງສືແຈ້ງໃຫ້ທາງບໍລິສັດ ຮັບຮູ້ທາງ shop@odienmall.com ພາຍໃນ 14 ມື້ ນັບແຕ່ມື້ທີ່ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ ຫຼືການບໍລິການ ແລະໃຫ້ສົ່ງຄືນສິນຄ້າພ້ອມເອກະສານຫຼັກຖານອ້າງອີງການຊື້ຂາຍໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໃນສະພາບທີ່ສົມບູນ ພາຍໄຕ້ເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
  1. ສິນຄ້າຕ້ອງບໍ່ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ/ເປ່ເພຈາກການກະທຳຂອງລູກຄ້າ
  2. ສິນຄ້າຕ້ອງມາພ້ອມໃບຮັບເງິນ/ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ມີໄດ້ໃນການຊື້ສິນຄ້າມາແຈ້ງໃຫ້ ບໍລິສັດຮັບຮູ້
  3. ສິນຄ້ານັ້ນຕ້ອງບໍ່ຜ່ານການໃຊ້ງານ ບໍ່ໄດ້ຕັດປ້າຍກາສິນຄ້າ ແລະພ້ອມກ່ອງບັນຈຸ ຫຼືຫີບຫໍ່ໃນສະພາບທີ່ສົມບູນ, ໃບຮັບປະກັນ, ຄູ່ມື ແລະອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງສິນຄ້າ
  4. ສິນຄ້າຕ້ອງຢູ່ໃນພາຍໄຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າກຳນົດໄວ້

ນະໂຍບາຍການປ່ຽນ ແລະ ສົ່ງເຄຣມສິນຄ້າ

  - ລູກຄ້າຕ້ອງກວດເບິ່ງສິນຄ້າ ແລະປະຕິເສດການຮັບສິນຄ້າທັນທີ ຫາກພົບປັນເຊັ່ນ: ຜິດລຸ່ນ, ຜິດສີ, ຈຳນວນບໍ່ຄົບ ຫຼືມີຈຸດຕຳໜິທີ່ບໍ່ພໍໃຈເປັນຕົ້ນ.
  - ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງປັນຫາ ການເຄຣມ – ສົ່ງຄືນສິນຄ້າທຸກກໍລະນີທີຝ່າຍ Odienmall Call Center ກ່ອນທຸກຄັ້ງ.
  - ສິນຄ້າທີ່ມີປັນຈາກຕົວຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການຕິດຕັ້ງໂດຍທີມງານ Odienmall ໃຫ້ແຈ້ງປ່ຽນ/ສົ່ງຄືນໄດ້ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດພິສູດກ່ອນທຸກກໍລະນີ.
  - Odienmall.com ຈະຕິດຕໍ່ແຈ້ງຜົນການພິຈາລະນາ ຖ້າຫາກບໍ່ຜິດເງື່ອນໄຂ ແລະມີສິນຄ້າພ້ອມປ່ຽນ ພວກເຮົາຈະກະກຽມສິນຄ້າ ແລະນັດເວລາສົ່ງສິນຄ້າໃໝ່ໃຫ້ທັນທີ.
  - ບໍ່ຮັບປ່ຽນ – ສົ່ງຄືນ ກໍລະນີສິນຄ້າທີ່ໃຊ້ງານແລ້ວ ຫຼືກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການປ່ຽນໂດຍບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກສາເຫດຈາກປັນຫາຜະລິດຕະພັນ.

ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກ ແລະ ການສົ່ງຄືນສິນຄ້າ

  ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບສິນຄ້າແລ້ວ ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາການຮັບຄືນສິນຄ້າຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ ທັງນີ້ຄຳພິຈາລະນາຂອງ Odienmall ຖືວ່າເປັນທີ່ສິ້ນສຸດ ລູກຄ້າມີສິດຍົກການຊື້ – ຂາຍໂດຍມີໜັງສືແຈ້ງໃຫ້ທາງບໍລິສັດ ຮັບຮູ້ທາງ shop@odienmall.com ພາຍໃນ 14 ມື້ ນັບແຕ່ມື້ທີ່ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ ຫຼືການບໍລິການ ແລະໃຫ້ສົ່ງຄືນສິນຄ້າພ້ອມເອກະສານຫຼັກຖານອ້າງອີງການຊື້ຂາຍໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໃນສະພາບທີ່ສົມບູນ ພາຍໄຕ້ເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
  1. ສິນຄ້າຕ້ອງບໍ່ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ/ເປ່ເພຈາກການກະທຳຂອງລູກຄ້າ
  2. ສິນຄ້າຕ້ອງມາພ້ອມໃບຮັບເງິນ/ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ມີໄດ້ໃນການຊື້ສິນຄ້າມາແຈ້ງໃຫ້ ບໍລິສັດຮັບຮູ້
  3. ສິນຄ້ານັ້ນຕ້ອງບໍ່ຜ່ານການໃຊ້ງານ ບໍ່ໄດ້ຕັດປ້າຍກາສິນຄ້າ ແລະພ້ອມກ່ອງບັນຈຸ ຫຼືຫີບຫໍ່ໃນສະພາບທີ່ສົມບູນ, ໃບຮັບປະກັນ, ຄູ່ມື ແລະອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງສິນຄ້າ
  4. ສິນຄ້າຕ້ອງຢູ່ໃນພາຍໄຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າກຳນົດໄວ້

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີມເຕີມໃດ້ທີ່

ໂທ (020) 59929992

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ

ການບໍລິການ

ຕິດຕາມການສັ່ງຊື້

ແຈ້ງສ້ອມ ແລະ ຕິດຕາມງານສ້ອມ

ບໍລິການຕິດຕັ້ງ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ