ວິທີການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

ກົດເລືອກສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມເຂົ້າກະຕ່າ

- ຫາກຕ້ອງການສັ່ງສິນຄ້າອື່ນ ກົດເລືອກສິນຄ້າອື່ນ ເເລະ ກົດເລືອກສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມເຂົ້າກະຕ່າ

ກົດສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

- ກວດເບິ່ງລາຍການທີ່ຈະສັ່ງຊື້ ເເລ້ວ ກົດສັ່ງຊື້ ເເລະ ຈ່າຍເງິນ

ຊຳລະການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

- ສະເເກນ QR Code ສາມາດຊຳລະຜ່ານ BCELONE
- ເເນບ ເລກອ້າງອີງ, ວັນທີເວລາໂອນ ເເລະ ຮູບຫຼັກຖານໃນການຈ່າຍຊຳລະເງິນ

ກົດເລືອກສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມເຂົ້າກະຕ່າ

- ຫາກຕ້ອງການສັ່ງສິນຄ້າອື່ນ ກົດເລືອກສິນຄ້າອື່ນ ເເລະ ກົດເລືອກສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມເຂົ້າກະຕ່າ

ກົດສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

- ກວດເບິ່ງລາຍການທີ່ຈະສັ່ງຊື້ ເເລ້ວ ກົດສັ່ງຊື້ ເເລະ ຈ່າຍເງິນ

ຊຳລະການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

- ສະເເກນ QR Code ສາມາດຊຳລະຜ່ານ BCELONE
- ເເນບ ເລກອ້າງອີງ, ວັນທີເວລາໂອນ ເເລະ ຮູບຫຼັກຖານໃນການຈ່າຍຊຳລະເງິນ